Skip to content

Sounds of a Cowhide Drum / Imisindo Yesigubhu Sesikhumba Senkomo:

Best in textbook rentals since 2012!

ISBN-10: 1431404411

ISBN-13: 9781431404414

Edition: 2013

Authors: Mbuyiseni Oswald Mtshali, Nadine Gordimer

List price: $18.95
Blue ribbon 30 day, 100% satisfaction guarantee!
Out of stock
We're sorry. This item is currently unavailable.
what's this?
Rush Rewards U
Members Receive:
Carrot Coin icon
XP icon
You have reached 400 XP and carrot coins. That is the daily max!

Description:

Written from the perspective of working men in South Africa, this classic explores both the banality and the extremity of apartheid as it recalls the energy of the "ancestors," as the author calls them. Showing that poetry is much more than simply an artistic pastime, this collection acts as a medium for articulating feelings, opinions, ideas, thoughts, and beliefs. Making the set available for the first time in many years, this new edition includes English translations of the poems alongside the original Zulu versions.
Customers also bought

Book details

List price: $18.95
Copyright year: 2013
Publisher: Independent Pub Group
Binding: Paperback
Pages: 108
Size: 5.50" wide x 7.75" long x 0.50" tall
Weight: 0.396
Language: English

Foreword
The shepherd and his flock
Umalusi nomhlambi wakhe
I will tell it to my doctor
Ngiyokutshela inyanga yami
Boy on a swing
Umfana osemjikelweni
Portrait of a loaf of bread
Umfanekiso womgxusha wesinkwa
The washerwoman's prayer
Umthandazo kamama wewashingi
A snowfall on Mount Frere
Umkhithiko phezu kweNtaba yaseFeleya
Men in chains
Amadoda Asemaketangeni
Inside my Zulu hut
Phakathi kweqhugwana lami lakwaZulu
Reapers in the mieliefield
Abavuni ensimini yombila
A newly-born calf
Inkonyane esanda kuzalwa
The birth of Shaka
Ukuzalwa kukaShaka
A roadgang's cry
Isiqubulo sabagqomi bomgwaqo
The rain in the veld
Imvula eseqeleni
Walls
Izindonga
Pigeons at the Oppenheimer Park
Amajuba ePakini kaOppenheimer
A voice from the dead
Izwi elivela kwabafileyo
The birth of our daughter 28.2.69
Ukuzalwa kwendodakazi yethu 28.2.69
A brazier in the street
Imbawula esesitiladini
An old man in church
Indoda endala esesontweni
The day we buried our bully
Ilanga esangcwaba ngalo isichwensi sethu
A lost coin
Inkence elahlekile
Sunset
Ukushona kwelanga
This kid is no goat
Lelizinyane alisiyo imbuzi
The poet
Imbongi
Riding on the rainbow
Ngigibele uthingo
High and low
Phezulu naphansi
Always a suspect
Umsolwa njalo
Keep off the grass
Ungasondeli otshanini
The chauffeur shuffle
Ubushudushudu bukamshayeli
At the seashore
Ogwini lolwandle
A drunk in the street
Isidakwa esitaladini
The moulting country bird
Inyoni ebuzayo yasemaphandleni
The song of sunrise
Iculo lokuphuma kwelanga
The miner
Umvukuzi
Portrait of an old pair of shoes
Umfanekiso wezicathulo ezimbili
Two chimney sweepers
Abashaneli ababili bakashimula
The face of hunger
Ubuso bendlala
If you should know me
Ukuze wazi mina
Intake night - Baragwanath Hospital
Ubusuku bokwemukelwa esiBhedlela sasebhalakwana
On drowning sorrow
Ukugwilisa usizi
Nightfall in Soweto
Ukuhlwa kobusuku eSoweto
At heaven's door
Emnyago wasezulwini
The coffin
Ibhokisi lomngcwabo
The watchman's blues
Umzwangedwa kanogada
The detribalised
Asebelahle phansi ubuhlanga babo
Going to work
Ngiya emsebenzini
My metamorphosis
Ukwebuza Kwami
White City Jabavu
White City Jabavu
A ballad of Eloff Street
Isihayo sase-Sitaladini - iLofu
The master of the house
Umnumzane wendlu
Just a passer-by
Umdluli nje kuphela
Handcuffs
Ozankosi
At a snail's pace, please!
Njengokutotoba komnenke, sicela ngesihle!
My shadow, Courage
Isithunzi sami uSibindi
An abandoned bundle
Umgodlana ontshingiwe
Death - The Tart
Ukufa-ngunondindwa
Ride upon the death chariot
Gibela phezu kwekalishikazi lokufa
Thoughts before sleep
Imicabango ngaphambi kokulala
Dirge for my passing years
Inkondle-sililo yokudlula kweminyaka yami
Amagoduka at Glencoe Station
Amagoduka esiteshini saseGilonko
Sounds of a Cowhide Drum
Imisindo yesigubhu sesikhumba senkomo